STATUT

Stowarzyszenia wspierającego innowacje w kulturze fizycznej, edukacji i sporcie ,,SPOGLE”

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne - Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

 

 

1

Stowarzyszenie wspierające innowacje w kulturze fizycznej, edukacji i sporcie ,,SPOGLE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

3

Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej może podjąć zarząd organizacji.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania.

6

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
 2. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji fizycznej i rozwoju sportu osób niepełnosprawnych.
 3. Popularyzację idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, jako istotnego elementu rozwoju i wychowania.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych form aktywności ruchowej.
 5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.
 6. Tworzenie innowacyjnych form aktywności ruchowych.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży.
 8. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez podejmowanie różnorodnych działań w sferze szeroko pojętej kultury fizycznej.
 9. Propagowanie zasad fair play oraz prawidłowego kibicowania.
 10. Międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju innowacyjnych form aktywności ruchowej.
 11. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności w aktywności fizycznej.
 12. Działalność w zakresie nauki, edukacji, zdrowia, oświaty, wychowania.
 13. Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę.
 14. Prowadzenie badań naukowych, socjologicznych oraz badań dotyczących problematyki kultury fizycznej, społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.
 15. Prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów.
 16. Współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swych zadaniach mają działalność na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin.
 17. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.
 18. Pomoc społeczna i profilaktyka.
 19. Działalność charytatywna..
 20. Promocja i organizacja wolontariatu.
 21. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 22. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 23. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

 

7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Organizowanie:, warsztatów, pokazów, kursów, szkoleń, zajęć, treningów, konferencji, wykładów, prelekcji, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, spotkań z ludźmi reprezentującymi różne dziedziny życia, imprez kulturalnych, eventów z dziećmi, młodzieżą i całymi rodzinami oraz różnych form wymiany doświadczeń.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, popularyzatorskiej, reklamowej, szkoleniowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych.
 3. Tworzenie internetowych aplikacji informacyjnych oraz forów dyskusyjnych do realizacji celów statutowych
 4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 5. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 6. Stwarzanie warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe. Stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.
 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
 8. Działalność kulturalno-oświatową skierowaną do rodzin.
 9. Organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową
 10. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem.
 11. Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia.
 12. Współpracę z mediami.
 13. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi kulturą fizyczną.
 14. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych
  z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 15. Udział członków Stowarzyszenia w zewnętrznych konferencjach, seminariach, warsztatach, forach, szkoleniach, imprezach mających na celu zdobycie, poszerzenie i wymianę wiedzy w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.
 16. Działalność oświatową skierowaną na kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi..
 17. Realizację zadań we współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej i profilaktyki.
 18. Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport i rekreację również we współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 19. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży dorosłych i rodzin.
 20. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

 

8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych,
  • wspierających,

 

9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

 

 1. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego
  i biernego prawa wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi

Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych przedstawicieli.

 

10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu, wybierania i bycia wybieranym.
 3. b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 4. c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. d) zgłaszania propozycji i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 6. e) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez

Zarząd Stowarzyszenia.

 1. f) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia .

2.Członkom poniżej 16 lat nie przysługują uprawnienia określone w pkt 1ust a.

 

11

 

Do obowiązków członków należy:

 1. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
 4. płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 

12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

13

 

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która popiera cele stowarzyszenia oraz ma zasługi dla rozwoju kultury fizycznej, sztuki lub innej dziedziny rozrywki w kraju i za granicą. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia przyznaje Walne Zebranie większością 2/3 głosów oddanych. Honorowe członkostwo Stowarzyszenia może również przyznać Zarząd, jeżeli wynik tajnego głosowania będzie jednogłośny, a w posiedzeniu będą uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu.

 

15

 

Członkowie honorowi mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych poprzez Zarząd Stowarzyszenia.

 

16

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale, odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

 

17

.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. skreślenia,
 1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia winno być zgłoszone pisemnie na ręce Zarządu Stowarzyszenia. Członek występujący zobowiązany jest do:
  1. zakończenia i rozliczenia wszystkich prac przyjętych na siebie,
  2. uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie członka może nastąpić w razie:
  1. śmierci członka,
  2. zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres dłuższy niż 9 miesięcy.
  3. poważnego naruszenia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszego statutu lub zasadami współżycia społecznego. W szczególności:
  1. umyślna działalność na szkodę Stowarzyszenia.
  2. popełnienie przestępstwa, jeżeli jego popełnienie ma związek z członkostwem w Stowarzyszeniu i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
 4. Zarząd dokonuje skreślenia lub wykluczenia członka z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej trzech innych członków Stowarzyszenia.
 5. Z chwilą doręczenia członkowi decyzji o wykluczeniu, jest on pozbawiony prawa do pełnienia wszelkich funkcji i sprawowania obowiązków w Stowarzyszeniu.
 6. Wykluczony członek obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać Zarządowi Stowarzyszenia wszelkie sprawy, które były mu powierzone do wykonania.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Zainteresowany ma 2 tygodnie na przedstawienie odwołania od decyzji Zarządu. Termin 2 tygodni biegnie od momentu doręczenia zainteresowanemu przedmiotowej uchwały.

Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

 

18

 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

19

 

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

 

21

 

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek członków Komisji Rewizyjnej, w ciągu 2 tygodni od terminu przedłożenia wniosku,
  • na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu 2 tygodni od terminu przedłożenia wniosku.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 

22

 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu lub zmian w statucie,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia i odwoływanie tych władz
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 15. powoływanie poradni, ośrodków.

 

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne przy obecności:
 2. w pierwszym terminie co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania,
 3. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na WZC członków Stowarzyszenia,

 

 1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 

 

23

 

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
  Na pierwszym posiedzeniu Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność minimum 3 członków Zarządu.
 6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem lub Sekretarzem.

 

 24

 

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 6. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 12. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku jej rozpoczęcia,
 13. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.

 

25

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 3 osób w tym przewodniczącego oraz zastępcy.
 3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia.

 1. Zasada zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji.

 

 26

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz składanie wniosku o udzielenie lub odmowę  udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.
 5. Wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych
  z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
 6. Przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem.
 7. Kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Wybór następuje na wskutek głosowania jawnego członków zarządu.

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i kary.

 

 28

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia
   i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia

 

29

 

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzania następujących kar:
  1. upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
  4. wykluczenia
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni
 3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i gospodarka finansowa stowarzyszenia

 

30

 1. Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Środki finansowe na realizacje zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje :
  • ze składek członkowskich,
  • z darowizn, spadków, zapisów,
  • ze sponsoringu, dotacji, subwencji, grantów i ofiarności publicznej,
  • z dochodów z własnej działalności,
  • z dochodów z działalności gospodarczej.
  • dotacji na zadania państwowe zlecone z zakresu kultury fizycznej, edukacji, pomocy społecznej, profilaktyki, współpracy międzynarodowej, zdrowia itp.
  • udziały i lokaty.
  • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
  i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.

 

31

 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu działających łącznie z członkiem Zarządu albo działających łącznie Prezesa i Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

Działalność gospodarcza

 

32

 

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków do wykonania zleceń.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Odpłatna działalność pożytku publicznego

 

33

 • Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego
  w zakresie:
 • ochrony i promocji zdrowia przez sport i turystykę;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

 


ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

34

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).